Zásady ochrany osobných údajov

Chutné kytice, s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Chutné kytice.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.08.2018.

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť Chutné kytice, s.r.o. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Chutné kytice.

Ochrana osobných údajov zákazníkov
Ak ste naším súčasným alebo potenciálnym klientom, zákazníkom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie – Zákazníci

Ochrana osobných údajov dodávateľov
Ak ste súčasným alebo potenciálnym dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie – Dodávatelia.

Ochrana osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie – Uchádzači o zamestnanie.

Ochrana osobných údajov zamestnancov
Ak ste našim zamestnancom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie – Zamestnanci.

Spracovanie cookies
Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii Web a Cookies.

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu bednar@frutia.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Chutné kytice, s.r.o..

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 27.05.2023