Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim  Chutné kytice s.r.o., so sídlom Nejedlého 67, 841 02 Bratislava, IČO: 46 437 690, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 77255/B, DIČ: 2023380293, IČ DPH SK2023380293 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj produktov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.chutnekytice.sk (ďalej len „chutnekytice.sk“), a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete alebo prostredníctvom osobného alebo telefonického predaja (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu produktov objednaného prostredníctvom elektronického obchodu www.chutnekytice.sk, nákup v kamennom obchode alebo prostredníctvom telefonického predaja a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na chutnekytice.sk.

1.3. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.4. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu chutnekytice.sk. Kupujúcim sa rozumie tiež fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si osobne na predajnom mieste alebo telefonicky objedná tovar u Predávajúceho.

 1.5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu www.chutnekytice.sk a celkovej cene tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu chutnekytice.sk. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na stránke elektronického obchodu Predávajúceho chutnekytice.sk.

 1.6. Telefonickou objednávkou sa rozumie objednávka zadaná Kupujúcim prostredníctvom telefonického kontaktu s Predávajúcim, ktorá obsahuje informácie o Kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu www.chutnekytice.sk a celkovej cene tohto tovaru. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na stránke elektronického obchodu Predávajúceho chutnekytice.sk.

 1.7. Osobnou objednávkou sa rozumie objednávka zadaná Kupujúcim prostredníctvom osobného kontaktu s Predávajúcim v obchode, ktorá obsahuje informácie o Kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu Chutné kytice a celkovej cene tohto tovaru. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v katalógu obchodu Chutné kytice alebo na adrese elektronického obchodu chutnekytice.sk

1.8 Produktom sa rozumejú výrobky Predávajúceho, ktoré zahrňujú ovocné kytice, ovocie v čokoláde, ovocné džemy, nanuky, dekorácie z ovocia, čokolády a rôzne tematické doplnky.

 1.9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich sú uvedené na stránke predávajúceho www.chutnekytice.sk


2. Objednávka

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov, ktoré obsahujú všetky podstatné náležitosti objednávky definované ďalej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Podmienkou platnosti osobnej alebo telefonickej objednávky je pravdivé a úplné poskytnutie všetkých podstatných náležitostí definovaných ďalej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

2.2.    Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri zadaní elektronickej objednávky, objednávky v obchode alebo telefonickej objednávky neposkytol všetky požadované údaje a/alebo chybne poskytol požadované údaje v objednávke. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo k účtu kupujúceho v elektronickom obchode www.chutnekytice.sk a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho k účtu v elektronickom obchode www.chutnekytice.sk dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

2.3. Prijatá elektronická  objednávka, objednávka v obchode alebo telefonická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme alebo na základe záväzného potvrdenia objednávky počas osobného alebo telefonického kontaktu Kupujúceho s Predávajúcim. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho zadanú v elektronickej  objednávke, objednávke v obchode alebo telefonickej objednávke) obsah objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, najneskôr však do 1 hodiny od zadania objednávky. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonického kontaktu.

2.4. Za podstatné náležitosti  elektronickej objednávky, telefonickej objednávky alebo objednávky (ďalej len objednávky) v obchode sa považujú:

2.4.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno, meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón a e-mail;
2.4.2 Objednaný produkt podľa katalógu a jeho množstvo;
2.4.3.Adresa miesta dodania (ak nie je uvedená, má sa za to, že produkt má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;
2.4.5 Preferovaný čas dodania (deň, hodina),
2.4.6 Meno a priezvisko a kontaktné údaje (telefón) osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného produktu (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného produktu je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
 2.4.7 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho  článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi  kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky. Okamihom doručenia údajov  spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku Predávajúcemu sa  objednávka považuje za úplnú.


3. Storno objednávky

3.1     Kupujúci má právo stornovať objednávku s osobným odberom alebo spôsobom doručenia Kuriér - Chutné kytice bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. V prípade, že  objednávka už bola záväzne potvrdená zo strany Predávajúceho, Kupujúci má právo ju stornovať najneskôr do 6 hodín pred preferovaným alebo dohodnutým termínom dodania produktu podľa dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, pre objednávky s časom doručenia alebo vyzdvihnutia od 8:00, 9:00 a 10:00 však minimálne deň vopred (do 23:59). Pri zvolenom spôsobe doručenia Kuriér - Slovensko je možné storno najneskôr deň pred požadovaným dodaním do 14:00. V prípade elektronickej objednávky s platbou vopred kartou alebo cez internet banking je Predávajúci povinný vrátiť vopred zaplatené peňažné prostriedky do 5 pracovných dní odo dňa nahlásenia storna objednávky zo strany Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, cez ktorý bola realizovaná platba za produkt. V prípade platby platobnou kartou je refundovaná čiastka znížená o 1% poplatok za platbu kartou.

 3.2    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo odložiť termín dodania produktu v objednávke po dohode s Kupujúcim v prípade, že:

3.2.1  Objednávku nebolo možné dodať Kupujúcemu (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 3.2.2  Objednaný produkt nebolo možné dodať kvôli nepredvídateľným technickým prekážkam pri výrobe alebo doručení na strane Predávajúceho, alebo v dôsledku udalostí tzv. vyššej moci.

Pri elektronickej objednávke s platbou vopred kartou alebo cez internet banking je Predávajúci povinný vrátiť zaplatené peňažné prostriedky do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia o zrušení alebo odložení termínu dodávky, a to na účet Kupujúceho, cez ktorý bola realizovaná platba za produkt.

3.3.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak voči Kupujúcemu eviduje v momente objednávky pohľadávku po splatnosti. Predávajúci má zároveň právo započítať pohľadávku po splatnosti so zaplatenou kúpnou cenou a prípadný rozdiel poukázať na účet Kupujúceho.


4. Cenové podmienky

4.1    Kúpna cena produktov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.chutnekytice.sk je uvedená vždy vedľa vybraného produktu. Kúpna cena je vždy konečná, Predávajúci je platca DPH.

 4.2    Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny produktov uvedené na www.chutnekytice.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.chutnekytice.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.chutnekytice.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať úhradu za tovar vopred v prípade objednávok na tovar s hodnotou vyššou ako určitá suma alebo v prípade objednávok u Kupujúcich, ktorí boli pri minulých objednávkach v omeškaní s platbou, alebo si neprevzali záväzne objednaný tovar s platbou pri prevzatí. Za platbu pri prevzatí je účtovaný poplatok za manipuláciu s hotovosťou vo vopred oznámenej výške.


5. Dodacie podmienky - kuriér Chutné kytice

5.1    Predávajúci zabezpečuje dodanie produktu vlastnou kuriérskou službou na adresu zadanú Kupujúcim v objednávke v okresoch Bratislava I-V, Pezinok, Senec, Malacky a ďalších lokalít uvedených v tabuľke nižšie. Je možné aj osobné prevzatie produktu v obchode Chutné kytice na adrese Chutnička, Páričkova 22, 821 08 Bratislava počas otváracích hodín a po dohode s Kupujúcim aj mimo otváracích hodín.

5.2 Konečná cena za dodanie produktu do jednotlivých obcí a okresov je uvedená v tabuľke, ktorá je súčasťou bodu 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade osobného prevzatia produktu v obchode Chutné kytice sa poplatok za dodanie produktu neúčtuje.

5.3 Dodanie produktu je možné spravidla v čase od 09:00 do 18:00 od pondelka do piatku. V sobotu do 15:00 a v nedeľu od 09:00 do 12:00 a cez štátne sviatky je doručenie možné v čase od 09:00 do 12:00. Doručovanie môže byť časovo obmedzené aj z prevádzkových dôvodov, pričom predávajúci je povinný na tieto obmedzenia upozorniť kupujúceho na stránke elektronického obchodu www.chutnekytice.sk, alebo počas prijímania telefonickej objednávky alebo objednávky v obchode. Dodanie produktu je možné najskôr v čase 3 hodín od prijatia záväznej elektronickej alebo telefonickej objednávky na adresu určenú Kupujúcim v okresoch Bratislava I-V a najskôr v čase 5 hodín od prijatia objednávky s doručením na adresu určenú Kupujúcim v okresoch Malacky, Pezinok a Senec. Objednávka do ostatných okresov, do ktorých Predávajúci zabezpečuje doručovanie podľa týchto všeobecných obchodných podmienok je možná s dodaním až na nasledujúci kalendárny deň. V prípade objednávok prijatých Predávajúcim do 16:00 v pracovné dni s dodaním do okresov Bratislava garantujeme doručenie ešte v ten istý kalendárny deň. Uvedené platí za predpokladu, že príjem objednávok nebol v ten deň už predtým pozastavený z dôvodu naplnenia kapacít pre výrobu alebo doručovanie.

5.4 Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť najlepšie úsilie, aby Kupujúcemu dodal objednaný produkt v preferovanom termíne dodania zo strany Kupujúceho zadaného v objednávke. V prípade, že dodanie k preferovanému termínu nie je možné zo strany Predávajúceho kvôli technickým obmedzeniam, alebo vyššej moci, je Predávajúci povinný po dohode s Kupujúcim zabezpečiť dodanie tovaru v náhradnom termíne, nie však neskôr ako jedeň kalendárny deň od zadania objednávky s výnimkou prípadov, kedy bol dohodnutý iný termín s Kupujúcim.

5.5 Kupujúci sa zaväzuje produkt prevziať v preferovanom, alebo v inak dohodnutom čase dodania s Predávajúcim. V prípade, že produkt nie je možné v tomto čase doručiť Kupujúcemu, alebo na adresu definovanú Kupujúcim ani po opakovaných pokusoch Predávajúceho skontaktovať sa s Kupujúcim v čase do 3 hodín od termínu doručenia, Predávajúci má právo takúto objednávku stornovať bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny produktu. Predávajúci je však povinný v prípade záujmu a inštrukcií Kupujúceho odovzdať produkt Kupujúcemu alebo ním poverenej osobe.

 5.6    V prípade objednávky v hodnote nad 100 € vrátane s doručením na jednu adresu v jednom čase v okresoch Bratislava s výnimkou mestských častí Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica zabezpečuje Predávajúci doručenie zdarma. Objednávky s doručením v Bratislave miestnej časti Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Jarovce, Rusovce a Záhorská Bystrica sú možné len pri minimálnej hodnote objednávky aspoň 40 €. Podmienky objednávky s doručením do ostatných lokalít sú upravené v tabuľke, alebo sú dostupné na vyžiadanie.


5.7. Ak je kuriér vopred dohodnutý s preberajúcim na mieste a čase prevzatia a preberajúca osoba sa na tomto mieste v dohodnutom čase nenachádza, predávajúci má právo účtovať poplatok za čakanie vo výške 5 - 10 € za každých začatých 15 minút čakania. Sadzba sa účtuje v závislosti od lokality objednávky. Bez úhrady poplatku za čakanie nemusí byť objednaný tovar preberajúcemu dodaný. Predávajúci má právo v prípade čakania presahujúceho 10 minút doručiť objednávku v náhradnom, najbližšom možnom čase, doručenie je v takom prípade opäť spoplatnené. Ak ide o objednávku s poplatkom za doručenie 0 € z dôvodu splnenia limitu sumy na doručenie zdarma na uvedenú adresu, predávajúci pri opakovanom pokuse o doručenie má právo účtovať bežný poplatok za doručenie na túto adresu pri objednávke nespĺňajúcej limit sumy na doručenie zdarma.  


Poplatky za doručenie kuriérom Chutné kytice - RÝCHLE DORUČENIE v Bratislave a okolíMin. výška objednávky (tovar)Poplatok za doručenie (navyše k tovaru)
Bratislava zóna 119 € 5,90 €
Bratislava zóna 230 € 7,90 €
Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Most pri Bratislave, Rovinka40 €8,00 €
Svätý Jur40 €8,00 €
Marianka40 € 8,00 €
Bernolákovo, Malinovo, Tomášov, Vlky50 €10,00 €
Dunajská Lužná, Alžbetin dvor50 €10,00 €
Wolfstahl, Kittsee, Berg, Rajka

60 €

12,00 €
Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, Veľký Biel, Viničné, Slovensky Grob60 € 12,00 €
Kvetoslavov, Hviezdoslavov60 €12,00 €
Pezinok, Limbach, Vinosady, Kráľová pri Senci, Senec, Nová Dedinka, Stupava60 €15,00 €
Borinka60 € 15,00 €
Mierovo, Šamorín60 €15,00 €
Lozorno, Šenkvice, Zohor60 €15,00 €
Hainburg, Pama, Gattendorf, Deutsch Jahrndorf, Zurndorf, Nickelsdorf, Prellenkirchen, Deutsch - Haslau, Potzneusiedl
75 €
20,00 €
Modra, Jablonové, Kuchyňa, Láb, Malacky, Veľký Grob, Vysoká pri Morave75 € 20,00 €
Ostatné lokality na vyžiadaniePoplatky za doručenie kuriérom Chutné kytice - EKONOMICKÉ DORUČENIE v Bratislave a okolí na ďalší deň
Min. výška objednávky (tovar)

Poplatok za doručenie (navyše k tovaru)
Všetky adresy v Bratislavskom kraji
50€
12,00 €
Wolfstahl, Kittsee, Berg, Rajka, Hainburg, Pama, Gattendorf, Deutsch Jahrndorf, Zurndorf, Nickelsdorf, Prellekirchen, Deutsch - Haslau, Potzneusiedl
50€
12,00 €


6. Dodacie podmienky - kuriér Slovensko

6.1     Predávajúci zabezpečuje dodanie produktov z kategórie Ovocie v čokoláde tiež partnerskou kuriérskou službou na  adresu zadanú Kupujúcim v objednávke vo všetkých obciach na Slovensku.

6.2     Konečná cena za dodanie produktu do jednotlivých obcí a okresov je  uvedená v tabuľke, ktorá je súčasťou bodu 6 týchto Všeobecných  obchodných podmienok. 

6.3     Dodanie produktu službou kuriér Slovensko je možné v utorok až piatok s výnimkou štátnych sviatkov a pracovných dní nasledujúcich po štátnom sviatku. Doručenie v sobotu  je možné do vybraných miest uvedených v tabuľke nižšie. Pri spôsobe doručenie kuriér Slovensko nie je možné si vybrať presný čas doručenia, Predávajúci však garantuje doručenie vo vybraný deň za predpokladu dostupnosti adresáta pri telefonickom kontakte a fyzickej dostupnosti na uvedenej adrese. Dodanie produktu je možné najskôr na ďalší pracovný deň od prijatia záväznej elektronickej alebo telefonickej objednávky za predpokladu, že bola urobená najneskôr do 12:00. V prípade objednávok prijatých Predávajúcim po 14:00 je možné dodanie až na 2. pracovný deň od dátumu objednania.

6.4    Predávajúci zodpovedá za balenie produktu, ktorý je doručovaný službou kuriér Slovensko tak, aby produkt bol dodaný koncovému zákazníkovi v štandardnej kvalite. Produkty doručované službou Kuriér Slovensko sú balené do špeciálnych termoboxov s použitím chladiacich gélových vreciek tak, aby bol produkt doručená adresátovi v čerstvom stave bez ohľadu na aktuálne klimatické podmienky. Kupujúci, v prípade prevzatia zásielky, je povinný vrátiť späť termobox aj s chladiacim vreckom kuriérovi partnerskej kuriérskej spoločnosti.

6.5     V prípade, ak Kupujúcemu, alebo ním určenému adresátovi nie je možné doručiť v požadovaný pracovný deň z dôvodu nedostupnosti na uvedenej adrese, alebo opakovanej nedostupnosti na telefóne,  a to aj napriek najlepšiemu úsiliu vyvinutému zo strany Predávajúceho, Kupujúceho a partnerskej kuriérskej spoločnosti, objednávku môže v takomto prípade Predávajúci zrušiť bez poskytnutia náhrady Kupujúcemu. z dôvodu exspirácie trvanlivosti produktov z čerstvého ovocia v čokoláde. V prípade doručovania trvanlivých produktov je možné aj opakované doručenie na ďalší pracovný deň v prípade nedostupnosti adresáta. 

6.6     Kupujúci zároveň zodpovedá za to, že Predávajúcemu poskytne správnu adresu a telefónny kontakt na seba alebo ním určeného adresáta. V prípade nemožnosti doručiť zásielku adresátovi kvôli chybne uvedenej adrese, alebo telefónnemu kontaktu, Predávajúci nie je zodpovedný za nedoručenie tejto zásielky a Kupujúci stráca právo na refundáciu zaplatenej kúpnej ceny. Predávajúci takisto nemôže niesť zodpovednosť za to, ak preberajúca osoba nevyzdvihne celý obsah určený na doručenie - všetky bonboniéry a doplnky. Kupujúci je naopak povinný byť súčinný pri odovzdaní v prípade, že z balíka vybral aj súčasti neurčené na prevzatie, ako najmä chladiace vrecká označené zreteľne "Chladiace vrecká, prosíme vrátiť".

6.7 Storno alebo zmena objednávky s doručením spôsobom kuriér Slovensko je možné najneskôr deň vopred do 12:00. 

6.8 Poplatok za balné a doručenie počas pracovných dní je 10 €, pre trvanlivé produkty vyžadujúce menej chladenia je zvýhodnený poplatok 6 €.

6.9. Doručenie po Slovensku môže byť vzhľadom na povahu produktu obmedzené počas dní s extrémne vysokými teplotami, doručenie pre tieto dni nebude v takomto prípade dostupné pri objednávke v e-shope, v obchode alebo telefonicky.


7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

7.1    Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

7.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

 7.3    Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.


8. Používanie Zľavových kupónov

8.1. Predávajúci môže klientovi vystaviť na nákup zľavový kupón v rôznej hodnote ako odmenu za  opakované nákupy. Spoločnosť klientovi takýto zľavový kupón zašle e-mailom spolu s podmienkami jeho použitia, platnosti a hodnoty. Takto vystavený zľavový kupón nie je právne nárokovateľný.

8.2 V prípade odstúpenia od zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia produktu klientom spoločnosti Chutné kytice, s.r.o. zakúpeného na základe uplatneného zľavového kupónu, má klient nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru uhradil okrem uplatneného zľavového kupónu aj peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu použitého zľavového kupónu na zakúpenie produktu. Spoločnosť Chutné kytice, s.r.o. môže rozhodnúť o tom, či zľavový kupón klientovi v prípadoch podľa predošlej vety vystaví na použitie v ďalšej objednávke.

 8.3  Kupón na zľavu oprávňuje klienta na nákup tovaru u spoločnosti Chutné kytice, s.r.o, podľa podmienok na ňom uvedených a týchto obchodných podmienok. Klient je oprávnený kupón použiť len počas lehoty platnosti kupónu, ktorá je uvedená priamo na kupóne. Po uplynutí doby platnosti kupónu, ktorá je uvedená na kupóne, sa kupón stáva neplatným a klient stráca nárok na využitie kupónu. Spoločnosť Chutné kytice, s.r.o. po uplynutí doby platnosti kupónu neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu kupónu a ani kúpnu cenu kupónu. Kupón nie je možné vymeniť za peniaze, je uplatniteľný výhradne u spoločnosti Chutné kytice, s.r.o., na ktorého produkty bol kupón vydaný. Spoločnosť Chutné kytice, s.r.o. nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, zneužitie, či zničenie kupónu. Každý kupón možno použiť len raz. Kupón uplatnený alebo použitý v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, podmienkami uvedenými na kupóne alebo v rozpore so zákonom sa stáva neplatný.


9. Odstúpenie od zmluvy a reklamácia

9.1.  Vzhľadom na povahu Produktu nemá Kupujúci v súlade s Občianskym zákonníkom právo od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a Predávajúci neposkytuje na Produkt záručnú dobu.

9.2. Ak má prevzatý Produkt nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo kvalita deklarovanému popisu produktu), jedná sa o nedostatky produktu, za ktoré Predávajúci zodpovedá.

9.3. Pokiaľ má produkt nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť do 2 hodín od jeho prevzatia. Reklamáciu môže Kupujúci oznámiť na mail info@chutnekytice.sk.

9.4. Kupujúci povinný uviesť dôvody reklamácie a v prípade reklamácie zadanej e-mailom alebo telefonicky priložiť fotodokumentáciu, na ktorej je vidno závažný nedostatok v kvalite, balení alebo hmotnosti dodaného Produktu. Pre reklamáciu tovaru osobne v obchode musí byť zachovaných minimálne 3/4 objemu konzumovateľného objemu produktu.

9.5. Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie a na základe dohody s Kupujúcim je vykonaná náprava - výmena tovaru, vrátenie peňazí alebo iná kompenzácia. Predávajúci je povinný vrátiť peniaze v prípade uznanej reklamácie do 2 pracovných dní od dňa, kedy bola reklamácia zadaná.

9.6. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho a je vystavený k nahliadnutiu v obchode Chutné kytice.


10. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na chutnekytice.sk.

 Bratislava, 02.02.2024