Zákaznícka linka

0903 898 555 02 4319 1668

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim  Frutia s.r.o., so sídlom Nejedlého 67, 841 02 Bratislava, IČO: 46 437 690, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 77255/B, DIČ: 2023380293, IČ DPH SK2023380293 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj produktov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.chutnekytice.sk (ďalej len „chutnekytice.sk“), a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete alebo prostredníctvom telefonického predaja (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu produktov objednaného prostredníctvom elektronického obchodu chutnekytice.sk alebo prostredníctvom telefonického predaja a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na chutnekytice.sk.

 1.3. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 1.4. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu chutnekytice.sk. Kupujúcim sa rozumie tiež fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si telefonicky objedná tovar u Predávajúceho.

 1.5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu chutnekytice.sk a celkovej cene tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu chutnekytice.sk. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na stránke elektronického obchodu Predávajúceho chutnekytice.sk.

 1.6. Telefonickou objednávkou sa rozumie objednávka zadaná Kupujúcim prostredníctvom telefonického kontaktu s Predávajúcim, ktorá obsahuje informácie o Kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu chutnekytice.sk a celkovej cene tohto tovaru. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na stránke elektronického obchodu Predávajúceho chutnekytice.sk.

 1.7  Produktom sa rozumejú výrobky Predávajúceho, ktoré zahrňujú ovocné kytice a dekorácie z ovocia, čokolády a rôzne tematické doplnky.

 1.8. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich sú uvedené na stránke predávajúceho chutnekytice.sk


2. Objednávka

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov, ktoré obsahujú všetky podstatné náležitosti objednávky definované ďalej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Podmienkou platnosti telefonickej objednávky je pravdivé a úplné poskytnutie všetkých podstatných náležitostí definovaných ďalej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

2.2.    Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri zadaní elektronickej alebo telefonickej objednávky neposkytol všetky požadované údaje a/alebo chybne poskytol požadované údaje v objednávke. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo k účtu kupujúceho v elektronickom obchode chutnekytice.sk a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho k účtu v elektronickom obchode chutnekytice.sk dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

2.3. Prijatá elektronická alebo telefonická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme alebo na základe záväzného potvrdenia objednávky počas telefonického kontaktu Kupujúceho s Predávajúcim. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho zadanú v elektronickej alebo telefonickej objednávke) obsah objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, najneskôr však do 1 hodiny od zadania objednávky. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej alebo telefonickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonického kontaktu.

2.4.Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

2.4.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno, meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, telefón a e-mail;
 2.4.2 Objednaný produkt podľa katalógu a jeho množstvo;
 2.4.3.Adresa miesta dodania  (ak nie je uvedená, má sa za to,  že produkt má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ;
 2.4.5 Preferovaný čas dodania  (deň, hodina),
 2.4.6 Meno a priezvisko a kontaktné údaje (telefón) osoby oprávnenej k  prevzatiu dodávaného produktu (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za  to, že k prevzatiu dodávaného produktu je oprávnený Kupujúci, prípadne  akýkoľvek jeho zamestnanec).
 2.4.7 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho  článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi  kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky. Okamihom doručenia údajov  spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku Predávajúcemu sa  objednávka považuje za úplnú.


3. Storno objednávky

3.1     Kupujúci má právo stornovať elektronickú alebo telefonickú objednávku s osobným odberom alebo spôsobom doručenia Kuriér - Chutné kytice bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. V prípade, že elektronická alebo telefonická objednávka už bola záväzne potvrdená zo strany Predávajúceho, Kupujúci má právo ju stornovať najneskôr do 6 hodín pred preferovaným alebo dohodnutým termínom dodania produktu podľa dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, pre objednávky s časom doručenia alebo vyzdvihnutia od 8:00, 9:00 a 10:00 však minimálne deň vopred (stačí do 23:59). Pri zvolenom spôsobe doručenia Kuriér - Slovensko je možné storno najneskôr deň pred požadovaným dodaním do 14:00. V prípade elektronickej objednávky s platbou vopred kartou alebo cez internet banking je Predávajúci povinný vrátiť vopred zaplatené peňažné prostriedky do 5 pracovných dní odo dňa nahlásenia storna objednávky zo strany Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, cez ktorý bola realizovaná platba za produkt.

 3.2    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo odložiť termín dodania produktu v objednávke po dohode s Kupujúcim v prípade, že:

3.2.1  Objednávku nebolo možné dodať Kupujúcemu (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 3.2.2  Objednananý produkt nebolo možné dodať kvôli nepredvídateľnym technickým prekážkam pri výrobe alebo doručení na strane Predávajúceho, alebo v dôsledku udalostí tzv. vyššej moci.

Pri elektronickej objednávke s platbou vopred kartou alebo cez internet banking je Predávajúci povinný vrátiť zaplatené peňažné prostriedky do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia o zrušení alebo odložení termínu dodávky, a to na účet Kupujúceho, cez ktorý bola realizovaná platba za produkt.


4. Cenové podmienky

4.1    Kúpna cena produktov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom chutnekytice.sk je uvedená vždy vedľa vybraného produktu. Kúpna cena je vždy konečná, Predávajúci je platca DPH.

 4.2    Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny produktov uvedené na chutnekytice.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na chutnekytice.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na chutnekytice.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.


5. Dodacie podmienky - kuriér Chutné kytice

5.1    Predávajúci zabezpečuje dodanie produktu vlastnou kuriérskou službou na adresu zadanú Kupujúcim v objednávke v okresoch Bratislava I-V, Pezinok, Senec, Malacky a ďalších lokalít uvedených v tabuľke nižšie. Je možné aj osobné prevzatie produktu v obchode Chutné kytice na adrese Pri strelnici 1, 821 04 Bratislava počas otváracích hodín a po dohode s Kupujúcim aj mimo otváracích hodín.

 5.2    Konečná cena za dodanie produktu do jednotlivých obcí a okresov je uvedená v tabuľke, ktorá je súčasťou bodu 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade osobného prevzatia produktu v obchode Chutné kytice sa poplatok za dodanie produktu neúčtuje.

 5.3    Dodanie produktu je možné v čase od 09:00 do 19:00 od pondelka do piatku. V sobotu do 17:00 a v nedeľu a cez štátne sviatky je doručenie možné v čase od 09:00 do 15:00. Doručovanie môže byť časovo obmedzené aj z prevádzkových dôvodov, pričom predávajúci je povinný na tieto obmedzenia upozorniť kupujúceho na stránke elektronického obchodu chutnekytice.sk, alebo počas prijímania telefonickej objednávky. Dodanie produktu je možné najskôr v čase 3 hodín od prijatia záväznej elektronickej alebo telefonickej objednávky na adresu určenú Kupujúcim v okresoch Bratislava I-V a najskôr v čase 5 hodín od prijatia objednávky s doručením na adresu určenú Kupujúcim v okresoch Malacky, Pezinok a Senec. Objednávka do ostatných okresov, do ktorých Predávajúci zabezpečuje doručovanie podľa týchto všeobecných obchodných podmienok je možná s dodaním až na nasledujúci kalendárny deň. V prípade objednávok prijatých Predávajúcim do 16:00 v pracovné dni s dodaním do okresov Bratislava garantujeme doručenie ešte v ten istý kalendárny deň. Uvedené platí za predpokladu, že príjem objednávok nebol v ten deň už predtým pozastavený z dôvodu naplnenia kapacít pre výrobu alebo doručovanie.

 5.4    Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť najlepšie úsilie, aby Kupujúcemu dodal objednaný produkt v preferovanom termíne dodania zo strany Kupujúceho zadaného v elektronickej alebo telefonickej objednávke. V prípade, že dodanie k preferovanému termínu nie je možné zo strany Predávajúceho kvôli technickým obmedzeniam, alebo vyššej moci, je Predávajúci povinný po dohode s Kupujúcim zabezpečiť dodanie tovaru v náhradnom termíne, nie však neskôr ako jedeň kalendárny deň od zadania objednávky s výnimkou prípadov, kedy bol dohodnutý iný termín s Kupujúcim.

 5.5    Kupujúci sa zaväzuje produkt prevziať v preferovanom, alebo v inak dohodnutom čase dodania s Predávajúcim. V prípade, že produkt nie je možné v tomto čase doručiť Kupujúcemu, alebo na adresu definovanú Kupujúcim ani po opakovaných pokusoch Predávajúceho skontaktovať sa s Kupujúcim v čase do 3 hodín od termínu doručenia, Predávajúci má právo takúto objednávku stornovať. V prípade stornovania elektronickej objednávky má Predávajúci právo na storno poplatok vo výške 50% zo zaplatenej ceny produktu Kupujúcim, pričom Predávajúci je povinný uhradiť späť rozdiel v cene na bankový účet Kupujúceho, z ktorého bola realizovaná platba, najneskôr do 3 pracovných dní.

 5.6    V prípade objednávky v hodnote nad 50 € vrátane s doručením na jednu adresu v okresoch Bratislava s výnimkou mestských častí Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica zabezpečuje Predávajúci doručenie zdarma. Objednávky s doručením v Bratislave miestnej časti Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Jarovce, Rusovce a Záhorská Bystrica sú možné len pri minimálnej hodnote objednávky aspoň 40 €. Podmienky objednávky s doručením do ostatných lokalít sú upravené v tabuľke, alebo sú dostupné na vyžiadanie.


Kuriérska služba Chutné kytice: podmienky doručenia

5.6. Ak je kuriér vopred dohodnutý s preberajúcim na mieste a čase prevzatia a preberajúca osoba sa na tomto mieste v dohodnutom čase nenachádza, predávajúci má právo účtovať poplatok za čakanie vo výške 2 až 5 € za každých začatých 15 minút čakania. Sadzba sa účtuje v závislosti od lokality objednávky. Bez úhrady poplatku za čakanie nemusí byť objednaný tovar preberajúcemu dodaný. Predávajúci má právo v prípade čakania presahujúceho 10 minút doručiť objednávku v náhradnom, najbližšom možnom čase, doručenie je v takom prípade opäť spoplatnené. Ak ide o objednávku s poplatkom za doručenie 0 € z dôvodu splnenia limitu sumy na doručenie zdarma na uvedenú adresu, predávajúci pri opakovanom pokuse o doručenie má právo účtovať bežný poplatok za doručenie na túto adresu pri objednávke nespĺňajúcej limit sumy na doručenie zdarma.  


6. Dodacie podmienky - kuriér Slovensko

6.1     Predávajúci zabezpečuje dodanie produktov z kategórie Ovocie v čokoláde tiež partnerskou kuriérskou službou na  adresu zadanú Kupujúcim v objednávke vo všetkých obciach na Slovensku.

6.2     Konečná cena za dodanie produktu do jednotlivých obcí a okresov je  uvedená v tabuľke, ktorá je súčasťou bodu 6 týchto Všeobecných  obchodných podmienok. 

6.3     Dodanie produktu službou kuriér Slovensko je možné v utorok až piatok s výnimkou štátnych sviatkov a pracovných dní nasledujúcich po štátnom sviatku. Doručenie v sobotu  je možné do vybraných miest uvedených v tabuľke nižšie. Pri spôsobe doručenie kuriér Slovensko nie je možné si vybrať presný čas doručenia, Predávajúci však garantuje doručenie vo vybraný deň za predpokladu dostupnosti adresáta pri telefonickom kontakte a fyzickej dostupnosti na uvedenej adrese. Dodanie produktu je možné najskôr na ďalší pracovný deň od prijatia záväznej elektronickej alebo telefonickej objednávky za predpokladu, že bola urobená najneskôr do 14:00. V prípade objednávok prijatých Predávajúcim po 14:00 je možné dodanie až na 2. pracovný deň od dátumu objednania.

6.4    Predávajúci zodpovedá za balenie produktu, ktorý je doručovaný službou kuriér Slovensko tak, aby produkt bol dodaný koncovému zákazníkovi v štandardnej kvalite. Produkty doručované službou Kuriér Slovensko sú balené do špeciálnych termoboxov s použitím chladiacich gélových vreciek tak, aby bol produkt doručená adresátovi v čerstvom stave bez ohľadu na aktuálne klimatické podmienky. Kupujúci, v prípade prevzatia zásielky, je povinný vrátiť späť termobox aj s chladiacim vreckom kuriérovi partnerskej kuriérskej spoločnosti.

6.5     V prípade, ak Kupujúcemu, alebo ním určenému adresátovi nie je možné doručiť v požadovaný pracovný deň z dôvodu nedostupnosti na uvedenej adrese, alebo opakovanej nedostupnosti na telefóne,  a to aj napriek najlepšiemu úsiliu vyvinutému zo strany Predávajúceho, Kupujúceho a partnerskej kuriérskej spoločnosti, objednávku môže v takomto prípade Predávajúci zrušiť bez poskytnutia náhrady Kupujúcemu. z dôvodu exspirácie trvanlivosti produktov z čerstvého ovocia v čokoláde. V prípade doručovania trvanlivých produktov je možné aj opakované doručenie na ďalší pracovný deň v prípade nedostupnosti adresáta. 

6.6     Kupujúci zároveň zodpovedá za to, že Predávajúcemu poskytne správnu adresu a telefónny kontakt na seba alebo ním určeného adresáta. V prípade nemožnosti doručiť zásielku adresátovi kvôli chybne uvedenej adrese, alebo telefónnemu kontaktu, Predávajúci nie je zodpovedný za nedoručenie tejto zásielky a Kupujúci stráca právo na refundáciu zaplatenej kúpnej ceny.

6.7 Storno alebo zmena objednávky s doručením spôsobom kuriér Slovensko je možné najneskôr deň vopred do 14:00. 


Služba Kuriér - Slovensko: podmienky doručenia


 6.8 Poplatok za balné a doručenie počas pracovných dní je 8€, v letnom období si účtujeme navyše sezónny príplatok 2€

6.9 Poplatok za doručenie v sobotu je 12€. Sobotňajšie doručenie nie je dostupné počas letnej sezóny.

V sobotu je možné do nasledujúcich miest (podmienkou je, aby adresa mala rovnaké PSČ ako mestá zo zoznamu): Banská Bystrica, Bojnice, Bratislava, Humenné, Košice, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Ružomberok, Trenčín, Trnava a Žilina). Doručenie v sobotu môže byť vzhľadom na jednorazové termo balenie produktov obmedzené počas dní s extrémne vysokými teplotami, doručenie pre tieto dni nebude v takomto prípade dostupné pri objednávke v e-shope alebo telefonicky.


7. Ochrana osobných údajov 

7.1    Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

 7.2    Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu chutnekytice.sk alebo prostredníctvom telefonickej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

 7.3    Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

 7.4    Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

 7.5    Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 7.6    Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.


8. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

8.1    Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

 8.2    Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

 8.4    Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.


9. Používanie Zľavových kupónov

9.1. Predávajúci môže klientovi vystaviť na nákup zľavový kupón v rôznej hodnote ako odmenu za  opakované nákupy. Spoločnosť klientovi takýto zľavový kupón zašle e-mailom spolu s podmienkami jeho použitia, platnosti a hodnoty. Takto vystavený zľavový kupón nie je právne nárokovateľný.

 9.2 V prípade odstúpenia od zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia produktu klientom spoločnosti Frutia, s.r.o. zakúpeného na základe uplatneného zľavového kupónu, má klient nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru uhradil okrem uplatneného zľavového kupónu aj peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu použitého zľavového kupónu na zakúpenie produktu. Spoločnosť Frutia, s.r.o. môže rozhodnúť o tom, či zľavový kupón klientovi v prípadoch podľa predošlej vety vystaví na použitie v ďalšej objednávke.

 9.3  Kupón na zľavu oprávňuje klienta na nákup tovaru u spoločnosti Frutia, s.r.o, podľa podmienok na ňom uvedených a týchto obchodných podmienok. Klient je oprávnený kupón použiť len počas lehoty platnosti kupónu, ktorá je uvedená priamo na kupóne. Po uplynutí doby platnosti kupónu, ktorá je uvedená na kupóne, sa kupón stáva neplatným a klient stráca nárok na využitie kupónu. Spoločnosť Frutia, s.r.o. po uplynutí doby platnosti kupónu neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu kupónu a ani kúpnu cenu kupónu. Kupón nie je možné vymeniť za peniaze, je uplatniteľný výhradne u spoločnosti Frutia, s.r.o., na ktorého produkty bol kupón vydaný. Spoločnosť Frutia, s.r.o. nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, zneužitie, či zničenie kupónu. Každý kupón možno použiť len raz. Kupón uplatnený alebo použitý v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, podmienkami uvedenými na kupóne alebo v rozpore so zákonom sa stáva neplatný.


10. Záverečné ustanovenia

10. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na chutnekytice.sk.

 Bratislava, 29.11.2017